REGULAMIN 2019

Regulamin Bike Adventure 2019

 1. CEL IMPREZY:

 • Promocja zdrowego trybu życia poprzez jazdę na rowerze MTB po najciekawszych szlakach Karkonoszy i Gór Izerskich.
 • Promocja Szklarskiej Poręby jako miejsca do uprawiania kolarstwa górskiego.
 • Wyłonienie najlepszych kolarzy w czteroetapowym maratonie MTB.

 2. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion sp. z o. o.
K.Miarki 42
58-500 Jelenia Góra 
, Polska

tel. +48  75 76 123 76

 3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA

29.06 – 2.07.2019 – Szklarska Poręba

 4. ETAPY

Bike Adventure  PRO 2019 – to 4 etapowy wyścig MTB, przewidywana długość wszystkich etapów to, ok.: 250 km, suma przewyższeń, ok. 8000m.

Bike Adventure CLASSIC 2019 –  to 4 etapowy wyścig MTB, przewidywana długość wszystkich etapów to, ok.: 130 km, suma przewyższeń, ok. 4000m.

 5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem Bike Adventure  PRO 2019 może być osoba pełnoletnia, Bike Adventure CLASSIC 2019 dopuszcza się osoby niepełnoletnie (pod warunkiem złożenia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego), która spełni następujące warunki:

 1. Wypełnieni formularz  zgłoszeń  online  na stronie  internetowej www.bikeadventure.pl (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną).

  Ostateczny termin przesłania zgłoszenia do Bike Adventure upływa 10.06.2019 r.
 1. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Dowód opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji i odbierania nr startowego w Biurze Zawodów.
 2. Odbierze pakiet startowy w godzinach pracy Biura Zawodów.
  Biuro Zawodów czynne będzie :
  28.06.2019 , w godz. 18.00 – 21.00,
  29.06.2019,  w godz. 8.00-10.00.
 3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 4. Każdy uczestnik Bike Adventure 2019 jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

 6. POMIAR CZASU:

Podczas Bike Adventure będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

7. OPŁATY  STARTOWE BIKE ADVENTURE 2019:

 1. Wysokość opłaty startowej :
  INDYWIDUALNIE :
dla zawodników polskich for foreign competitors
 • 449 PLN – do 31.12.2018 r.
 • 499 PLN – do 31.01.2019 r.
 • 549 PLN – do 28.02.2019 r.
 • 599 PLN – do 31.03.2019 r.
 • 649 PLN  – do 30.04.2019 r.
 • 749 PLN  – do 10.06.2019 r.
 • 140 EUR– do 31.12.2018 r.
 • 150 EUR – do 31.01.2019 r.
 • 160 EUR – do 28.02.2019 r.
 • 170 EUR – do 31.03.2019 r.
 • 180 EUR – do 30.04.2019 r.
 • 260 EUR – do 10.06.2019 r.

rachunek bankowy (w PLN):

SANTANDER BP  O/Jelenia Góra

nr rachunku:

62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

bank account (in EUR):

SANTANDER BP  O/Jelenia Góra

SWIFT Code:  WBKPPLPP

PL06 1090 1708 0000 0001 3072 2012

PARA :

dla zawodników polskich for foreign competitors
 • 749 PLN – do 31.12.2018 r.
 • 899 PLN – do 31.01.2019 r.
 • 999 PLN – do 28.02.2019 r.
 • 1099 PLN  – do 31.03.2019 r.
 • 1199 PLN – do 30.04.2019 r.
 • 1399 PLN– do 10.06.2019 r.
 • 260 EUR – do 31.12.2018 r.
 • 280 EUR – do 31.01.2019 r.
 • 300 EUR – do 28.02.2019 r.
 • 330 EUR – do 31.03.2019 r.
 • 360 EUR – do 30.04.2019 r.
 • 500 EUR – do 10.06.2019 r.

rachunek bankowy (w PLN ):

SANTANDER BP  O/Jelenia Góra

nr rachunku:

62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

bank account (in EUR):

SANTANDER BP  O/Jelenia Góra

SWIFT Code:  WBKPPLPP

PL06 1090 1708 0000 0001 3072 2012

Na formularzu przelewu należy zaznaczyć w tytule wpłaty imię i nazwisko zawodnika, którego opłata dotyczy np.: „opłata startowa Bike Adventure, Imię i Nazwisko zawodnika”, w przypadku opłaty za parę „opłata startowa Bike Adventure PARA, Imię i Nazwisko, Imię Nazwisko zawodnika”

opłata startowa  za zgubiony, zniszczony numer startowy –  20 PLN (  10 EUR)

Uczestnik otrzymuje w ramach opłaty startowej :

– numer startowy z chipem na potrzeby elektronicznego pomiaru czasu,

– pamiątkową limitowaną wersję koszulki typu  t-shirt,

– medal Finisher’a na mecie etapu 4,

– oznakowanie trasy każdego etapu,

– track każdego etapu na potrzeby urządzeń GPS,

– zabezpieczenie medyczne podczas trwania wyścigu,

– elektroniczny pomiar czasu,

– wyniki poszczególnych etapów,

– dostęp do bufetów regeneracyjnych na trasie,

– dostęp do bufetu regeneracyjnego na mecie każdego etapu,

– możliwość napełnienia bidonu napojem izotonicznym/wodą przed startem każdego etapu,

– możliwość umycia roweru po każdym etapie,

– dostęp do serwisu rowerowego na mecie każdego etapu.

 1. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów  na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora.
 2. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Organizatora otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować. Wszystkie opłaty startowe zawierają podatek VAT.
 3. Faktury VAT do opłat startowych wystawiamy w terminie do 15 dnia miesiąca następnego, licząc od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych odbiorcy faktury.
 4. Zawodnik może przenieść swój start na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2019 r. Aby to zrobić, musi wypełnić formularz cesji znajdujący się na jego indywidualnym profilu zawodnika w edycji danych, i dokonać opłaty za cesję – 50 PLN.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój start na innego zawodnika.
 5. Opłaty za rezygnację z wyścigu – w przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu , organizator nie zwraca opłaty  startowej, nie przenosi na innego uczestnika oraz  nie przepisuje na kolejny sezon.  (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

8. ZASADY ROZGRYWANIA

Liczba osób startujących w Bike Adventure  2019 ograniczona jest do – 600 uczestników.

 1. Bike Adventure  zostanie przeprowadzony na 4 etapach. Trasy wszystkich etapów będą oznakowane i zabezpieczone przez służby porządkowe organizatora.
 2. Zwycięzcami poszczególnych etapów wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu, pod warunkiem ukończenia wszystkich wcześniejszych.
 3. Zwycięzcami klasyfikacji generalnej Bike Adventure 2019 w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę czterech etapów.
 4. Start do każdego z etapów we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania etapu.
 5. Trasa będzie oznakowana,  zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych i służby porządkowe.
 6. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 7. Na trasie będą znajdowały się oznakowane punkty żywieniowe oraz punkty serwisowe, na których uczestnicy będą mogli dokonać drobnych napraw we własnym zakresie.
 8. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów będzie karane.
 9. Podczas rozgrywania Bike Adventure 2019  Organizator w porozumieniu z lekarzem zawodów zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, którego stan zdrowia będzie uniemożliwiał kontynuowanie wyścigu.
 10. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury i fair play.

9. KATEGORIE WIEKOWE i NAGRODY

 1. Pierwsze trójki w kategorii OPEN K i M, po mecie każdego etapu otrzymają trofea sportowe podczas oficjalnej dekoracji.
 2. W klasyfikacji generalnej PRO i CLASSIC, każdy zwycięzca kategorii wiekowej i OPEN otrzyma koszulkę kolarską “Winnera”.
 3. Pozostałe nagrody i klasyfikacje wg poniższej tabeli:

10. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

 1. Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp. po akceptacji, co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
 2. Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną drużynę.
 3. W klasyfikacji drużynowej będą klasyfikowane zespoły, które zgłosiły minimum (3) trzech uczestników Bike Adventure 2019, oddzielnie na dystansie PRO i CLASSIC.
 4. Wynikiem w klasyfikacji drużynowej są (3) trzy najlepsze czasy zawodników drużyny uzyskane na etapie wyścigu na danym dystansie.
 5. Do Generalnej Klasyfikacji Drużynowej Bike Adventure 2019 będzie liczona suma wyników uzyskanych przez drużynę na wszystkich czterech etapach, na danym dystansie.
 6. Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników z jednej drużyny do innej w trakcie trwania Bike Adventure 2019.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.
 8. W klasyfikacji Generalnej Bike Adventure po 4 etapach nagradzane będą 3 najlepsze drużyny.

11. KLASYFIKACJA PARAMI:

 1. Parą zgłoszoną do klasyfikacji mogą być: pary żeńskie, pary męskie, pary mieszane bez względu na wiek osób tworzących parę, utworzone z osób, które dokonały indywidualnego zgłoszenia do wyścigu.
 2. Klasyfikacja PARAMI będzie prowadzona oddzielnie dla par: żeńskich, męskich i mieszanych. Uczestnicy wyścigu startujący w PARACH nie będą klasyfikowani w klasyfikacjach indywidualnych.
 3. Wynik pary i miejsce w klasyfikacji będą uzależnione od czasu uzyskanego na mecie przez słabszego z danej pary zawodnika.
 4. Do Generalnej Klasyfikacji PARAMI Bike Adventure 2019 będą sumowane wyniki z czterech etapów. Zwycięską PARĄ będzie ta, która ukończy wszystkie etapy wyścigu i uzyska najkrótszy czas łączny po czterech etapach.
 5. Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników oraz jakiekolwiek zmiany w parach w trakcie trwania Bike Adventure 2019.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych PAR.

 12. KLASYFIKACJA e-bike :

 1. Prowadzona będzie na każdym dystansie osobno.
 2. Na dystansie CLASSIC – dopuszcza się zawodników poniżej 18 lat, za zgoda opiekuna prawnego, na dystansie PRO – powyżej 18 lat.
 3. Do startu w E-Bike Adventure dopuszcza się rowery typu „Pedelec”, którego napęd działa tylko wtedy, gdy rowerzysta pedałuje, zgodne z przepisami UCI pod względami technicznymi i bezpieczeństwa.
 4. Do startu w E-Bike Adventure dopuszcza się rowery o maksymalnej mocy silnika 250W, która jest zmniejszana stopniowo do zera po przekroczeniu 25 km/h.
 5. Na dystansie PRO E-Bike Adventure dopuszcza się możliwość korzystania z 2 baterii, na dystansie CLASSIC E-Bike Adventure zawodnik może używać 1 baterii na etapie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli technicznej rowerów przed, po i w trakcie każdego etapu E-Bike Adventure.
 7. Nagrody i klasyfikacje wg poniższej tabeli:

13. RUCH DROGOWY:

 1. Bike Adventure będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

 14. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Kara czasowa.
 3. Dyskwalifikacja

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora m.in. za:

 • nieużywanie sztywnych kasków,
 • śmiecenie (poza specjalną strefą bufetów),
 • nie poszanowanie środowiska naturalnego,
 • braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
 • nieprzestrzeganie zasad fair play,
 • niesportowe zachowanie,
 • pchanie lub ciągniecie zawodnika przez inne osoby  
 • łamanie zasad ruchu drogowego.

 15. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników na trasie zawodów.

 16. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania danego etapu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu  publikacji wyników . Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.

17. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowej oświadcza, że :
 •  Zapoznał się i akceptuje Regulamin Bike Adventure 2019.
 • Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w Polityce Prywatności .
 • Akceptuje udział w Bike Adventure 2019 na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości tras, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa
 • Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym, i że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
 • Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych i reklamowych Organizatora i sponsorów .
 • Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 1. Uczestnik zobowiązuje się do :
  przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
  •  do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego
  • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i obsługi organizatora imprezy
  • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
  • kulturalnego zachowywania się
  • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy (niedopuszczalna jest  ułatwienie jazdy między zawodnikami np. holowanie, popychanie itp.).
 2. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Bike Adventure w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt  w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
 3. Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
 4. Zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NW. 
 5. Organizator zabrania startu na rowerach elektrycznych i wspomaganych elektrycznie – nie dotyczy klasyfikacji e-bike.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Bike Adventure 2019 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 8. Bike Adventure 2019 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
 9. Organizator zastrzega prawo do uzupełnień postanowień regulaminu, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w wyścigu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie .
 10. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu Bike Adventure oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

18. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Grabek Promotion Sp. z o.o. (Organizator imprezy) mamy siedzibę w Jeleniej Górze, ul. K. Miarki 42. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail biuro@bikemaraton.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 75 76 123 76 lub pisemnie na adres siedziby.
 2. Dane które Pan(i) podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
 • przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. Bike Adventure,
 • w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
 • w celu dowodowym, archiwalnym,
 • aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
 • aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
 • aby promować inne nasze imprezy sportowe,
  w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 1. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

 

Jelenia Góra, 30.11.2018.