Rowerowe SPA Fenwick’s – Bike Adventure 2024
Pomyślne ukończenie rowerowej, wieloetapowej przygody roku, niezależnie od przygotowania psycho-fizycznego warunkowane jest przede wszystkim poprawnością działania sprzętu
rowerowego. Niewystarczające, czasami kompletnie nieodpowiednie przygotowanie roweru do startu, pośpieszne potraktowanie roweru po ukończonym starcie myjkami pod ciśnieniem,
które zapewniając podstawowe opłukanie roweru z nagromadzonego błota, pozostawiają na ramie rowerowej widoczne smugi i brudne zacieki, przede wszystkim są jednak
niewystarczającym środkiem do należytego usunięcia zanieczyszczeń pozostających na napędzie rowerowym – a przecież nie trzeba przekonywać nikogo o wpływie zapiaszczonego
łańcucha na degradację napędu. Pogięte haki przerzutek, niezauważalne niewtajemniczonym, prowadzące do katastroficznych skutków, objawiających się zniszczeniem tylnego koła lub
tylnej przerzutki, efektem czego jest rezygnacja z dalszego współzawodnictwa, złość i frustracja. Rozregulowane biegi, spadające łańcuchy, niepoprawnie ustawione hamulce tarczowe,
rozcentrowane koła, wyłamane szprychy, przysłowiowa „guma”, etc… Wszystkich tych problemów można uniknąć!

Wymienione wyżej argumenty skłaniają do profesjonalnych, niezależnych i indywidualnie dopasowanych do potrzeb każdego uczestnika rozwiązań. Na podobieństwo poprzednich edycji
Bike Adventure, również w sezonie 2024 o nienaganne działanie sprzętu zadba profesjonalny serwis rowerowy AJ’S, w oparciu o ciesząca się dużym zainteresowaniem formułę
Rowerowego SPA Fenwick’s zainicjowaną przez AJ’S Andrzej Honczar – wyłącznego importera preparatów rowerowych marki Fenwick’s w Europie.
Przygotowaliśmy dla Was trzy opcjonalne pakiety Rowerowego SPA Fenwick’s, w których każdy znajdzie odpowiedni dla siebie wariant. Niezależnie do działań pakietowych, pomagamy
oczywiście wszystkim zawodnikom, którzy zgłoszą się do naszego serwisu z techniczną usterką. W tym przypadku indywidualnie wyceniamy zakres naszych usług.

Fenwick’s SPA – zrób to sam – pakiet bezpłatny
Posiadasz gąbkę i piankę Fenwick’s? Czyszczenie napędu rowerowego metodą Fenwick’s nie jest Ci obce? Jesteś w pełni sił po ukończonym starcie? SPA Fenwick’s – zrób to sam to opcja
dla Ciebie. Zadbaj o odpowiednie przygotowanie transmisji rowerowej do kolejnego startu w ramach bezpłatnego dostępu do stanowiska czyszczącego wyposażonego w szczotki i
kompresor. Jedyny warunek to posiadanie przez Ciebie preparatów Fenwick’s.

Fenwick’s SPA – transmisja – 300.00 zł (70.00 EUR)
Bezpośrednio po przyjeździe na metę, po wstępnym i samodzielnym spłukaniu roweru przez zawodnika na stacjach czyszczących, wyposażonych w przepływowe szczotki Fenwick’s do
czyszczenia roweru oraz myjki ciśnieniowe, rower automatycznie trafi w profesjonalne objęcia fachowców z AJ’S. Sprzęt wydawany będzie następnego dnia z idealnie wyczyszczoną,
nasmarowaną i wyregulowaną transmisją. I tak każdego, kolejnego dnia. W przypadku wystąpienia innych problemów technicznych dostrzeżonych w trakcie serwisowania, właściciel
roweru zostanie rzetelnie poinformowany. Umożliwi to podjęcie właściwych decyzji (obarczonych niestety dodatkowymi kosztami), umożliwiających bezproblemowe ukończenie kolejnego
etapu.

SPA Fenwick’s Exclusive – 700.00 zł (170.00 EUR)
Pakiet obejmuje profesjonalne przygotowanie napędu rowerowego do startu (na zasadach omówionych w SPA Fenwick’s transmission) oraz niezbędne czynności serwisowe zapewniające
idealny stan techniczny roweru na każdym z etapów Bike Adventure 2024. W ramach SPA Fenwick’s Exclusive dokonujemy następujących czynności serwisowych:

  • Poprawne ustawienie i regulacja przerzutek
  • Regulacja hamulców
  • Centrowanie kół
  • Usuwanie luzów piast i środka suportu
  • Wymiana klocków hamulcowych, łańcucha, kasety, dętki, opony, linek zmiany biegów

Uwaga!
Każdy z pakietów obowiązuje w dniach od 26.06.2024 (otwarcie Biura zawodów – godz.17:00) do 30.06.2024 (start ostatniego etapu Bike Adventure). Oznacza to, że po przyjeździe na
metę w niedzielę 30.06.2024 rowerów już NIE PRZYJMUJEMY!!!. W każdej z wybranych opcji Rowerowego SPA Fenwick’s rower zostanie poddany diagnostyce. O ewentualnych problemach
technicznych i związanych z tym dodatkowych kosztach, zawodnik zostanie poinformowany. Odbiór rowerów w dniu startu każdego etapu od godz.10:00

W cenie pakietów – czyszczenie i serwis. Cena pakietu nie obejmuje kosztów wymienianych części, które w razie takiej potrzeby, pokrywa uprzednio poinformowany właściciel.

Dostępność do części zamiennych, dzięki sprawdzonym i zaufanym partnerom AJ’S umożliwi interwencję i usunięcie niemal każdego problemu technicznego.

Rezerwacja indywidualnie wybranych pakietów Rowerowego SPA Fenwick’s następuje poprzez dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia na biuro@fenwicks.pl W tytule przelewu
prosimy podać: Imię i Nazwisko oraz nazwę pakietu.
Rachunek bankowy (PLN)
Santander Bank Polska S.A. nr rachunku PL62 1090 1708 0000 0001 5699 5588
Rachunek Bankowy (EUR)
Santander Bank Polska S.A. nr rachunku (WBKPPLPP) PL71 1090 1708 0000 0001 5699 5620

 

Organizator Rowerowego SPA Fenwick’s
AJ’S Andrzej Honczar
NIP: 966-090-87-91
Tel: +48 797 444 025
E-mail: biuro@fenwicks.pl
www.fenwicks.pl

Fenwick’s Bicycle SPA – Bike Adventure 2024

Successfully completing a multi-stage adventure of the year doesn’t just rely on your own physical and mental preparation, you also rely on the condition of your bike. Insufficient and
misguided bike maintenance can lead to many issues. Issues with using pressure washers, great for removing accumulated mud, but leaves the bicycle with streaks, dirty stains,
dangerous to use on fragile components, rubbers, seals, etc… All this leads to ineffective cleaning especially around the drivetrain. You don’t have to convince anyone of a poorly
maintained drivetrain, leading to wearing of chain and gears. Unnoticeable to the uninitiated leading to catastrophic consequences, bents gears, resulting in the failure of the rear
derailleur or rear wheel and the failure to finish your race. This all adds to the anger and frustration, gears not working, slipping chains, incorrectly set disc brakes, centred wheels,
broken spokes etc…

The arguments above led AJ’S to create a professional solution individually tailored to riders, tried and tested throughout the previous seasons to great success. Moving into 2024 and
beyond, impeccable service of the equipment will be ensured by the professional AJ’S bicycle service using the ever popular Fenwick’s Bicycle SPA formula initiated by AJ’s Andrzej
Honczar – Exclusive distributor of Fenwick’s bike maintenance products in Poland.

Three packages are available for Fenwick’s Bicycle SPA.

Fenwick’s SPA Self Service – a free package
Do you have a sponge and Fenwick’s foam? Cleaning the bicycle drive using the Fenwick’s method is not strange to you? Are you fully energized after the start? Fenwick’s SPA – do it
yourself is an option for you. Take care of proper preparation of bicycle transmission for the next start as part of free access to a cleaning station equipped with brushes and a compressor.
The only condition is that you have Fenwick’s preparations.

Fenwick’s SPA Transmission – 300.00 PLN (70.00 EUR)
Immediately after arriving at the finishing line, after the initial and independent rinsing of the bike by you at Fenwick’s cleaning stations. Which are equipped with pressure washers, the
bike will automatically go into the professional care of our mechanics from AJ’S. Your bike will be released the next day with a perfectly cleaned, lubricated and adjusted transmission.
And so every day. In the event of other technical problems noticed during servicing, the owner of the bike will be thoroughly informed. This will make it possible to take the right decisions
(sadly charged with additional costs), which will allow you to easily complete the next stage.

Fenwick’s SPA Exclusive – 700.00 PLN (170.00 EUR)
The package on top of the Fenwick’s transmission SPA includes professional preparation of the bicycle necessary maintenance activities to ensure the perfect technical condition of the
bike at each stage of Bike Adventure 2024. As part of the Fenwick’s Exclusive SPA, we perform the following service activities:

  • Correct adjustment and adjustment of the gears
  • Brake adjustment
  • Aligning wheels
  • Removing the play of the hubs and the bottom bracket
  • Replacement of brake pads, chain, cassette, inner tube, tires, shift cables

Apart from packages we do service bikes as well valuing repair individually when the problem is diagnosed.

WARNING!
Each package is valid from 26/06/2024 (opening of the Competition Office – 5pm) to 30/06/2024 (start of the last stage of Bike Adventure ). This means that after arriving at the finish
on Sunday 30/06/2024, we DO NOT ACCEPT BIKES !!!. In each of the selected options of the Fenwick’s Bike SPA, the bike will be diagnosed. The competitor will be informed about
possible technical problems and additional costs related to this. Collection of bikes at the start of each stage from 10:00
In the price of packages – cleaning and service. The price of the package does not include the costs of replaced parts, which, if necessary, cover the previously informed owner.

Reservation of individually selected Fenwick’s SPA packages is made by making a payment and sending confirmation to biuro@fenwicks.pl In the transfer title please provide your name,
surname and choosen Fenwick’s service package.

Bank account to make a deposit (PLN)
Santander Bank Polska S.A. account number PL62 1090 1708 0000 0001 5699 5588

For international payments (EUR)
Santander Bank Polska S.A. account number (WBKPPLPP) PL71 1090 1708 0000 0001 5699 5620

 

The organizer of Fenwick’s Bike SPA:

AJ’S Andrzej Honczar
Tel: +48 797 444 025
E-mail: biuro@fenwicks.pl

www.fenwicks.pl

 

See you at Bike Adventure!