Regulamin Bike Adventure 2024

 1. CEL IMPREZY:
 • Promocja zdrowego trybu życia poprzez jazdę na rowerze MTB po najciekawszych szlakach Karkonoszy i Gór Izerskich.
 • Promocja Szklarskiej Poręby jako miejsca do uprawiania kolarstwa górskiego.
 • Wyłonienie najlepszych kolarzy w czteroetapowym maratonie MTB.
 1. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion sp. z o. o.
K.Miarki 42
58-500 Jelenia Góra , Polska
tel. +48  75 76 123 76

biuro@bikeadventure.pl

 1. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA:

27.06 – 30.06.2024 – Szklarska Poręba

 1. ETAPY:

Bike Adventure  PRO 2024 – to 4 etapowy wyścig MTB, przewidywana długość wszystkich etapów to, ok.: 240 km, suma przewyższeń, ok. 7450 m.

Bike Adventure CLASSIC 2024 –  to 4 etapowy wyścig MTB, przewidywana długość wszystkich etapów to, ok.: 120 km, suma przewyższeń, ok. 3800 m.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem Bike Adventure 2024 może być osoba pełnoletnia , w Bike Adventure CLASSIC dopuszcza się osoby niepełnoletnie (pod warunkiem złożenia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego), która spełni następujące warunki:

 • Wypełnieni FORMULARZ ZGŁOSZEŃ  online na stronie  internetowej datasport.pl (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną).
  Ostateczny termin przesłania zgłoszenia do Bike Adventure upływa 09.06.2024 r.
 • Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
 • Odbierze pakiet startowy w godzinach pracy Biura Zawodów.
  Biuro Zawodów czynne będzie :
  26.06.2024 , w godz. 17.00 – 20.00,
  27.06.2024,  w godz. 9.00-12.00.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność(w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 • Wyścig zgłoszony jest do kalendarza Polskiego Związku Kolarskiego, mogą w nim startować zawodnicy posiadający licencję PZKOL/UCI.
 1. POMIAR CZASU:

Podczas Bike Adventure będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

 1. Opłaty startowe Bike Adventure 2024

SOLO (INDYWIDUALNIE)

Zawodnicy z Polski
• 649 PLN – do 31.12.2023*

* cena dla uczestników Bike Adventure 2023

• 699 PLN – do 31.12.2023
• 799 PLN – do 29.02.2024
• 899 PLN – do 30.04.2024
• 999 PLN – do 09.06.2024
RACHUNEK BANKOWY (w PLN): 62 1090 1708 0000 0001 0310 3940
TYTUŁ WPŁATY SOLO : opłata startowa Bike Adventure Imię i Nazwisko zawodnika 

 DUO (PARA)
– jedna opłata za parę startującą w kategorii Duo Men, Woman lub Mix 

Zawodnicy z Polski
• 1199 PLN – do 31.12.2023*

* cena dla uczestników Bike Adventure 2023  1299 PLN – do 31.12.2023*

• 1499 PLN – do 29.02.2024
• 1699 PLN – do 30.04.2024
• 1899 PLN – do 09.06.2024
RACHUNEK BANKOWY (w PLN): 62 1090 1708 0000 0001 0310 3940
TYTUŁ WPŁATY DUO : opłata startowa Bike Adventure Imię Nazwisko 1, Imię Nazwisko 2 zawodnika
 • opłata startowa  za zgubiony, zniszczony numer startowy –  40 PLN (  10 EUR)

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

 • numer startowy z chipem na potrzeby elektronicznego pomiaru czasu,
 • pamiątkową limitowaną koszulkę Finisher’a  na mecie etapu 4,
 • medal Finisher’a na mecie etapu 4,
 • oznakowanie trasy każdego etapu,
 • track każdego etapu na potrzeby urządzeń GPS,
 • zabezpieczenie medyczne podczas trwania wyścigu,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • wyniki poszczególnych etapów,
 • dostęp do bufetów regeneracyjnych na trasie,
 • dostęp do bufetu regeneracyjnego na mecie każdego etapu,
 • Pasta Party – ciepły posiłek po każdym etapie,
 • możliwość napełnienia bidonu napojem izotonicznym/wodą przed startem każdego etapu,
 • możliwość umycia roweru po każdym etapie,
 • dostęp do serwisu rowerowego na mecie każdego etapu.
 • Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów  na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora.
 • Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Organizatora otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować. Wszystkie opłaty startowe zawierają podatek VAT.
 • Faktury VAT do opłat startowych wystawiamy w terminie do 15 dnia miesiąca następnego, licząc od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych odbiorcy faktury.
 • Za błędnie zrealizowany przelew zawodnik ponosi koszty ewentualnego zwrotu w wysokości 50 PLN. (Koszt obejmuje: koszty zwrotnego przelewu, przygotowania formularza zwrotu, koszty księgowania, koszty obsługi transakcji).
 • Opłaty za rezygnację z wyścigu – w przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu , organizator nie zwraca opłaty  startowej, nie przenosi na innego uczestnika oraz  nie przepisuje na kolejny sezon. (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
 • Dokonując opłaty startowej zawodnik oświadcza iż, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju, impreza sportowa za która płaci, może zostać przeniesiona na inny termin wskazany przez Organizatora. W takim przypadku, swoją wpłatę uczestnik przenosi dobrowolnie na nowy termin, który zostanie podany na stronie www.bikeadventure.pl.
 1. ZASADY ROZGRYWANIA:

Liczba osób startujących w Bike Adventure 2024 ograniczona jest do – 600 uczestników.

 • Bike Adventure  zostanie przeprowadzony na 4 etapach. Trasy wszystkich etapów będą oznakowane i zabezpieczone przez służby porządkowe organizatora.
 • Zwycięzcami poszczególnych etapów wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu, pod warunkiem ukończenia wszystkich wcześniejszych.
 • Zwycięzcami klasyfikacji generalnej Bike Adventure 2024 w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę czterech etapów.
 • Start do każdego z etapów we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej lub przed startem etapu.
 • Strefa startowa podzielona będzie na 2 sektory. Start z pierwszego sektora przysługuje pierwszym dziesiątkom OPEN K i M, pierwszym trójkom klasyfikacji DUO (PAR) w klasyfikacji generalnej na poprzednim etapie. Podczas startu do pierwszego etapu podziału dokona organizator.
 • Trasa będzie oznakowana,  zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych i służby porządkowe.
 • Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 • Na trasie będą znajdowały się oznakowane punkty żywieniowe oraz punkty serwisowe, na których uczestnicy będą mogli dokonać drobnych napraw we własnym zakresie.
 • Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów będzie karane.
 • Podczas rozgrywania Bike Adventure 2024
 • Organizator w porozumieniu z lekarzem zawodów zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, którego stan zdrowia będzie uniemożliwiał kontynuowanie wyścigu.
 • Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury i fair play.
 • Limit czasowy na pokonanie każdego etapu wynosi 6,5h dla dystansu PRO oraz 4h na dystansie CLASSIC. Zawodnicy znajdujący się na trasie poza limitem nie zostaną sklasyfikowani i poruszają się po trasie  na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończyli jednego z etapów mogą kontynuować wyścig i startować w kolejnych etapach, ale ich wyniki będą ujęte w osobnej klasyfikacji – „out of the race” i nie będą brane pod uwagę w klasyfikacjach z etapu oraz w klasyfikacji generalnej.
 1. ZMIANY W ZGŁOSZENIU I CESJE OPŁAT STARTOWYCH:

Zmiany dystansu oraz przeniesienie swojej opłaty startowej na innego uczestnika, można dokonać do 09.06.2024.

 • Zmiana dystansu (np. pro na classic) – zmiana możliwa po wysłaniu wiadomości na adres organizatora biuro@bikeadventure.pl tytułem ‘zmiana zgłoszenia’.
 • Zmiana klasyfikacji generalnej (np. duo na solo) – zmiana możliwa wysłaniu wiadomości na adres organizatora biuro@bikeadventure.pl tytułem ‘zmiana zgłoszenia’  i opłaceniu różnicy w opłacie startowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień zmiany (nadwyżki w opłacie startowej nie będą zwracane).
 • Przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika (na dowolny dystans i klasyfikację generalną) – zmiana możliwa po wysłaniu wiadomości na adres organizatora biuro@bikeadventure.pl tytułem ‘Przeniesienie opłaty startowej’ i opłaceniu różnicy w opłacie startowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień zamiany (nadwyżki w opłacie startowej nie będą zwracane w przypadku zamiany na kategorię DUO). Zawodnik, na którego ma być przeniesiona opłata musi wypełnić zgłoszenie do wyścigu przed wysłaniem zamiany do organizatora.
 1. KATEGORIE WIEKOWE i NAGRODY:
  • Pierwsze trójki w kategorii OPEN K i M (PRO i CLASSIC), po każdym etapie, biorą udział w oficjalnej ceremonii dekoracji.
  • Pozostałe nagrody i klasyfikacje wg poniższej tabeli:
 1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
  • Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp. po akceptacji, co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
  • Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną drużynę.
  • W klasyfikacji drużynowej będą klasyfikowane zespoły, które zgłosiły minimum (3) trzech uczestników Bike Adventure 2024. oddzielnie na dystansie PRO i CLASSIC.
  • Wynikiem w klasyfikacji drużynowej są (3) trzy najlepsze czasy zawodników drużyny uzyskane na etapie wyścigu na danym dystansie.
  • Do Generalnej Klasyfikacji Drużynowej Bike Adventure 2024 będzie liczona suma wyników uzyskanych przez drużynę na wszystkich czterech etapach, na danym dystansie.
  • Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników z jednej drużyny do innej w trakcie trwania Bike Adventure 2024.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.
  • W klasyfikacji Generalnej Bike Adventure po 4 etapach nagradzane będą 3 najlepsze drużyny.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie.
 1. KLASYFIKACJA DUO (PARY) :
  • Parą zgłoszoną do klasyfikacji DUO mogą być: pary żeńskie, pary męskie, pary mieszane. Każdy zawodnik rejestruje się indywidualnie, podczas zgłoszenia wybierając klasyfikację generalną Duo PRO lub Duo CLASSIC i wpisując nazwę pary – nazwa pary musi być jednakowa w zgłoszeniach zawodników, którzy chcą stworzyć parę.
  • Klasyfikacja DUO (Pary) będzie prowadzona oddzielnie dla par: żeńskich, męskich i mieszanych. Uczestnicy wyścigu startujący w klasyfikacji DUO nie są klasyfikowani w klasyfikacjach indywidualnych oraz drużynowych.
  • Wynik pary i miejsce w klasyfikacji zależne są od czasu uzyskanego na mecie przez słabszego zawodnika z danej pary.
  • Do Generalnej Klasyfikacji DUO Bike Adventure 2024 będą sumowane wyniki z czterech etapów. Zwycięską parą będzie ta, która ukończy wszystkie etapy wyścigu i uzyska najkrótszy czas łączny po czterech etapach.
  • Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników oraz jakiekolwiek zmiany w parach w trakcie trwania Bike Adventure 2024.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych par.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie.
 2. KLASYFIKACJA E-BIKE:
  • Prowadzona będzie na dystansie CLASSIC
  • Do startu dopuszcza się zawodników powyżej 18 lat.
  • Do startu w E-Bike Adventure dopuszcza się rowery typu „Pedelec”, którego napęd działa tylko wtedy, gdy rowerzysta pedałuje, zgodne z przepisami UCI pod względami technicznymi i bezpieczeństwa.
  • Do startu w E-Bike Adventure dopuszcza się rowery o maksymalnej mocy silnika 250W, która jest zmniejszana stopniowo do zera po przekroczeniu 25 km/h.
  • Na dystansie Classic E-Bike Adventure dopuszcza się możliwość korzystania z 1 baterii.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli technicznej rowerów przed, po i w trakcie każdego etapu E-Bike Adventure
  • Nagrody i klasyfikacje wg poniższej tabeli:
 1. RUCH DROGOWY:
  • Bike Adventure będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
  • W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  • Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 2. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie
 • Kara czasowa
 • Dyskwalifikacja

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora m.in. za:

 • nieużywanie sztywnych kasków,
 • śmiecenie (poza specjalną strefą bufetów),
 • nie poszanowanie środowiska naturalnego,
 • braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
 • nieprzestrzeganie zasad fair play,
 • niesportowe zachowanie,
 • pchanie lub ciągniecie zawodnika przez inne osoby,
 • łamanie zasad ruchu drogowego.
 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników na trasie zawodów.

 1. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania danego etapu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu publikacji wyników . Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
  • Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowej oświadcza, że :
 • Zapoznał się i akceptuje regulamin wyścigu Bike Adventure 2024.
 • Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w niniejszym regulaminie.
 • Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik zna Regulamin, ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 • Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
 • Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
 • Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
  • Uczestnik zobowiązuje się do :
 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i obsługi organizatora imprezy
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy (niedopuszczalna jest  ułatwienie jazdy między zawodnikami np. holowanie, popychanie itp.).
  • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Bike Adventure w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt  w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
  • Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
  • Zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NW. 
  • Organizator zabrania startu na rowerach elektrycznych i wspomaganych elektrycznie – nie dotyczy klasyfikacji e-bike.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  • Bike Adventure 2024 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
  • Organizator zastrzega prawo do uzupełnień postanowień regulaminu, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w wyścigu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie.
  • Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu Bike Adventure oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 • Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Grabek Promotion Sp. z o.o. (Organizator imprezy) mamy siedzibę w Jeleniej Górze, ul. K. Miarki 42. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail biuro@bikemaraton.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 75 76 123 76 lub pisemnie na adres siedziby.
 • Dane które Pan(i) podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
 • przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. Bike Adventure,
 • w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
 • w celu dowodowym, archiwalnym,
 • aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
 • aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
 • aby promować inne nasze imprezy sportowe,
  w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  • Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  • Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

Jelenia Góra, 02.11.2023