Fenwicks bicycle SPA

Rowerowe SPA Fenwick’s – Bike Adventure 2020

Pomyślne ukończenie rowerowej, wieloetapowej przygody roku, niezależnie od przygotowania psycho-fizycznego warunkowane jest  przede wszystkim poprawnością działania sprzętu rowerowego. Niewystarczające, czasami kompletnie nieodpowiednie przygotowanie roweru do startu, pośpieszne potraktowanie roweru po ukończonym starcie myjkami pod ciśnieniem, które zapewniając podstawowe opłukanie roweru z nagromadzonego błota, pozostawiają na ramie rowerowej widoczne smugi i brudne zacieki, przede wszystkim są jednak niewystarczającym środkiem do należytego usunięcia zanieczyszczeń pozostających na napędzie rowerowym – a przecież nie trzeba przekonywać nikogo o wpływie zapiaszczonego łańcucha na degradację napędu. Pogięte haki przerzutek, niezauważalne niewtajemniczonym, prowadzące do katastroficznych skutków, objawiających się zniszczeniem tylnego koła lub tylnej przerzutki, efektem czego jest rezygnacja z dalszego współzawodnictwa, złość i frustracja, rozregulowane biegi, spadające łańcuchy, niepoprawnie ustawione hamulce tarczowe, rozcentrowane koła, wyłamane szprychy i przysłowiowa „guma”, etc…

Wymienione wyżej argumenty skłaniają do profesjonalnych, niezależnych i indywidualnie dopasowanych do potrzeb każdego uczestnika rozwiązań. Na podobieństwo poprzednich edycji Bike Adventure, również w sezonie 2020 o nienaganne działanie sprzętu zadba profesjonalny serwis rowerowy AJ’S w oparciu, o ciesząca się dużym zainteresowaniem formułę Rowerowego SPA Fenwick’s zainicjowaną przez AJ’S Andrzej Honczar – wyłącznego dystrybutora preparatów rowerowych marki Fenwick’s w Europie.

Przygotowaliśmy dla Was cztery opcjonalne pakiety Rowerowego SPA Fenwick’s, w których każdy znajdzie odpowiedni dla siebie wariant.

Fenwick’s SPA – zrób to sam  – pakiet bezpłatny

Posiadasz gąbkę i piankę Fenwick’s? Czyszczenie napędu rowerowego metodą Fenwick’s nie jest Ci obce? Jesteś w pełni sił po ukończonym starcie? SPA Fenwick’s – zrób to sam to opcja dla Ciebie. Zadbaj o odpowiednie przygotowanie transmisji rowerowej do kolejnego startu w ramach bezpłatnego dostępu do stanowiska czyszczącego wyposażonego w szczotki i kompresor. Jedyny warunek to posiadanie przez Ciebie preparatów Fenwick’s. Zaopatrz się wcześniej w sklepie internetowym www.fenwicks.pl

Fenwick’s SPA – transmisja  – 230.00 zł (60.00 EUR)

Bezpośrednio po przyjeździe na metę, po wstępnym i samodzielnym spłukaniu roweru przez zawodnika na stacjach czyszczących, wyposażonych w przepływowe szczotki Fenwick’s do czyszczenia roweru oraz myjki ciśnieniowe, rower automatycznie trafi w profesjonalne objęcia fachowców z AJ’S. Sprzęt wydawany będzie następnego dnia z idealnie wyczyszczoną, nasmarowaną i wyregulowaną transmisją. I tak każdego, kolejnego dnia. W przypadku wystąpienia innych problemów technicznych dostrzeżonych w trakcie serwisowania, właściciel roweru zostanie rzetelnie poinformowany. Umożliwi to podjęcie właściwych decyzji (obarczonych niestety dodatkowymi kosztami), warunkujących bezproblemowe ukończenie kolejnego etapu.

SPA Fenwick’s Exclusive  – 590.00 zł (150.00 EUR)

Pakiet obejmuje profesjonalne przygotowanie napędu rowerowego do startu (na zasadach omówionych w SPA Fenwick’s transmission) oraz niezbędne czynności serwisowe zapewniające idealny stan techniczny roweru na każdym z etapów Bike Adventure . W ramach SPA Fenwick’s Exclusive dokonujemy następujących czynności serwisowych:

  • Poprawne ustawienie i regulacja przerzutek
  • Regulacja hamulców
  • Centrowanie kół
  • Usuwanie luzów piast i środka suportu
  • Wymiana klocków hamulcowych, łańcucha, kasety, dętki, opony, linek zmiany biegów

SPA Fenwick’s Exclusive Gold + prezent specjalny FENWICK’S – 830.00 zł (200.00EUR)

Jesteś zmęczony po maratonie, nie masz ochoty na oczekiwanie w kolejce do stacji czyszczących, wyposażonych w przepływowe szczotki Fenwick’s do czyszczenia roweru oraz myjki ciśnieniowe – przekaż rower do SPA Fenwick’s Exclusive Gold. Wyjątkowość tego pakietu polega na indywidualnym podejściu do przekazanego po przyjeździe na metę roweru. Profesjonalnie zadbamy nie tylko o napęd, ale o Twój rower w całości, używając preparatów czyszcząco – smarująco – konserwujących marki Fenwick’s. Rozszerzony zakres usług serwisowych, nienagannie przygotowany rower do startu, dodatkowo specjalny prezent od AJ’S FENWICK’S – zestaw do czyszczenia napędu rowerowego – to cechy pakietu w najwyższej z proponowanych opcji Rowerowego SPA Fenwick’s

Uwaga!

Każdy z pakietów obowiązuje w dniach od 26.06.2020 (otwarcie Biura zawodów – godz.18:00) do 30.06.2020 (start ostatniego etapu Bike Adventure – godz. 13:00). Oznacza to, że po przyjeździe na metę we wtorek 30.06.2020 rowerów już NIE PRZYJMUJEMY!!!. W każdej z wybranych opcji Rowerowego SPA Fenwick’s rower zostanie poddany diagnostyce. O ewentualnych problemach technicznych i związanych z tym dodatkowych kosztach, zawodnik zostanie poinformowany . Odbiór rowerów w dniu startu każdego etapu od godz.10:00

W cenie pakietów – czyszczenie i serwis. Cena pakietu nie obejmuje kosztów wymienianych części, które w razie takiej potrzeby, pokrywa uprzednio poinformowany właściciel.

Dostępność do części zamiennych, dzięki sprawdzonym i zaufanym partnerom AJ’S umożliwi interwencję i usunięcie niemal każdego problemu technicznego. Płynność zmiany biegów i skuteczność hamowania zapewnią linki i pancerze, oraz klocki hamulcowe FIBRAX, niezawodność toczenia płyn uszczelniający STAN’S NoTubes, wypełniający stosowane przez nas kultowe japońskie opony IRC. Problemy z rowerowym ułożyskowaniem rozwiążą suporty i stery firmy TOKEN, zniszczone  haki przerzutek zastąpimy zamiennikami MARWI. Wadliwe łańcuchy zamienimy na nowe KMC. Naturalnym dodatkiem będzie oczywiście pełna gama części zamiennych SHIMANO i SRAM. Wszystkie powyżej wymienione działania są możliwe, dzięki harmonijnej współpracy i wsparciu ze strony: XTRaBike Shimano Service Center, Harfa Harryson Henryk Charucki, Probike, Lemonbike.eu, Token Polska.

Rezerwacja indywidualnie wybranych pakietów Rowerowego SPA Fenwick’s następuje poprzez dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia na biuro@fenwicks.pl W tytule przelewu prosimy podać: Imię i Nazwisko oraz nazwę pakietu.

Rachunek bankowy (PLN)
Bank Pocztowy nr rachunku 70 1320 1537 2472 0078 2000 0001

Rachunek Bankowy (EUR)
BNP Paribas nr rachunku (PPABPLPKXXX)  PL39 1750 0012 0000 0000 3329 8919

 

The organizer of Fenwick’s Bike SPA:

AJ’S Andrzej Honczar
ul. Ustronna 12m1
15-161 Białystok
NIP: 966-090-87-91
Tel: +48 797 444 025
E-mail: biuro@fenwicks.pl

www.fenwicks.pl

 

See you at Bike Adventure 2020!

Fenwick’s Bicycle SPA – Bike Adventure 2020

Successfully completing a multi-stage adventure of the year doesn’t just rely on your own physical and mental preparation, you also rely on the condition of your bike. Insufficient and misguided bike maintenance can lead to many issues.  Issues with using pressure washers, great for removing accumulated mud, but leaves the bicycle with streaks, dirty stains, dangerous to use on fragile components, rubbers, seals, etc… All this leads to ineffective cleaning especially around the drivetrain.  You don’t have to convince anyone of a poorly maintained drivetrain, leading to wearing of chain and gears.  Unnoticeable to the uninitiated leading to catastrophic consequences, bents gears, resulting in the failure of the rear derailleur or rear wheel and the failure to finish your race.  This all adds to the anger and frustration, gears not working, slipping chains, incorrectly set disc brakes, centred wheels, broken spokes etc…

The arguments above led AJ’S to create a professional solution individually tailored to riders, tried and tested throughout the previous seasons to great success.  Moving into 2020 and beyond, impeccable service of the equipment will be ensured by the professional AJ’S bicycle service using the ever popular Fenwick’s Bicycle SPA formula initiated by AJ’s Andrzej Honczar – Exclusive distributor of Fenwick’s bike maintenance products in Europe.

Four packages are available for Fenwick’s Bicycle SPA

Fenwick’s SPA Self Service – a free package

Do you have a sponge and Fenwick’s foam? Cleaning the bicycle drive using the Fenwick’s method is not strange to you? Are you fully energized after the start? Fenwick’s SPA – do it yourself is an option for you. Take care of proper preparation of bicycle transmission for the next start as part of free access to a cleaning station equipped with brushes and a compressor. The only condition is that you have Fenwick’s preparations. Take your time in the online store www.fenwicks.pl

Fenwick’s SPA Transmission – 230.00 PLN (60.00 EUR)

Immediately after arriving at the finishing line, after the initial and independent rinsing of the bike by you at Fenwick’s cleaning stations.  Which are equipped with pressure washers, the bike will automatically go into the professional care of our mechanics from AJ’S.  Your bike will be released the next day with a perfectly cleaned, lubricated and adjusted transmission. And so every day. In the event of other technical problems noticed during servicing, the owner of the bike will be thoroughly informed. This will make it possible to take the right decisions (sadly charged with additional costs), which will allow you to easily complete the next stage.

Fenwick’s SPA Exclusive – 590.00 PLN (150.00 EUR)

The package on top of the Fenwick’s transmission SPA includes professional preparation of the bicycle necessary maintenance activities to ensure the perfect technical condition of the bike at each stage of Bike Adventure . As part of the Fenwick’s Exclusive SPA, we perform the following service activities:

  • Correct adjustment and adjustment of the gears
  • Brake adjustment
  • Aligning wheels
  • Removing the play of the hubs and the bottom bracket
  • Replacement of brake pads, chain, cassette, inner tube, tires, shift cables

 

Fenwick’s SPA Exclusive Gold – PLN 830.00 PLN (200.00 EUR)

You are tired after the marathon, you do not feel like waiting in the queue for Fenwick’s cleaning stations, with pressure washers – give your bike to the Fenwick’s Exclusive Gold SPA. The uniqueness of this package is based on an individual approach to the bicycle delivered after arrival. We will professionally take care not only about the drive, but about your bike as a whole, using Fenwick’s cleansing, lubricating and preservative preparations. Extended range of service, impeccably prepared bike to start, additionally a special gift from AJ’S FENWICK’S – bicycle drivetrain cleaning kit – these are the features of the package in the highest of the proposed Fenwick’s Bike SPA options.

WARNING!

Each package is valid from 26/06/2020 (opening of the Competition Office – 6pm) to 30/06/2020 (start of the last stage of Bike Adventure – 1pm). This means that after arriving at the finish on Tuesday 30/06/2020, we DO NOT ACCEPT BIKES !!!. In each of the selected options of the Fenwick’s Bike SPA, the bike will be diagnosed. The competitor will be informed about possible technical problems and additional costs related to this. Collection of bikes at the start of each stage from 10:00In the price of packages – cleaning and service. The price of the package does not include the costs of replaced parts, which, if necessary, cover the previously informed owner.

Availability of spare parts thanks to proven and trusted AJ’S partners will enable intervention and removal of almost every technical problem. The smoothness of gear changes and braking performance will be ensured by the lines and armor, as well as FIBRAX brake pads, the reliable rolling fluid of STAN’S NoTubes, filling the iconic Japanese IRC tires. Problems with bicycle bearings will be solved by TOKEN supports and headsets, damaged rear mech hungers will be replaced with MARWI replacements. We will replace defective chains with new KMCs. The natural addition will of course be the full range of SHIMANO and SRAM spare parts. All the above-mentioned activities are possible thanks to harmonious cooperation and support from: XTRaBike Shimano Service Center, Harp Harryson Henryk Charucki, Probike, Lemonbike.eu, Token Polska.

Reservation of individually selected Fenwick’s SPA packages is made by making a payment and sending confirmation to biuro@fenwicks.pl In the transfer title please provide your  name, surname and choosen Fenwick’s service package.

Bank account to make a deposit (PLN)

Bank Pocztowy, account number 70 1320 1537 2472 0078 2000 0001

For international payments (EUR)

BNP Paribas,  account number (PPABPLPKXXX)  PL39 1750 0012 0000 0000 3329 8919

 

The organizer of Fenwick’s Bike SPA:

AJ’S Andrzej Honczar
ul. Ustronna 12m1
15-161 Białystok
NIP: 966-090-87-91
Tel: +48 797 444 025
E-mail: biuro@fenwicks.pl

www.fenwicks.pl

 

See you at Bike Adventure 2020!