Wyścig przeniesiony na 2021.

Informacja Covid-19. Information.
27 maja 2020
pomysł na prezent
15 grudnia 2020
Informacja Covid-19. Information.
27 maja 2020
pomysł na prezent
15 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Drodzy Zawodnicy, Kolarze!

Bardzo mi przykro. Musimy przenieść Bike Adventure na przyszły rok. To wprawdzie nie Igrzyska, ale czekaliśmy na to wydarzenie z podobnymi emocjami i z żalem muszę to ogłosić.

Jak wiecie ten sezon będzie zupełnie inny niż wcześniejsze. Eventy sportowe muszą odbywać się na nowych zasadach. Nasza Impreza ma co roku swój niepowtarzalny charakter nie tylko sportowy, ale również towarzyski, który w tym roku jest niemożliwy do przeprowadzenia – w obostrzeniach sanitarnych nie będzie miała swojego charakteru, nie można zrobić imprezy wieczornej, masaży, regeneracji, itd. Kolejnym problemem, na który napotkaliśmy jest zakaz organizacji imprez w KPN, co uniemożliwia nam przeprowadzenie dwóch etapów w Karkonoszach.

O wiele prostsze jest nie podejmowanie działań w przypadku imprez nowych, natomiast nasze, z wieloletnią tradycją, są już w mocno zaawansowanej fazie przygotowań. Opłaty startowe w Polsce zwykle składają się na 30-50% budżetu imprezy, a ogromna część kosztów organizacji jest już poniesiona (m.in. koszty przygotowania i zaplanowania tras, opracowania logistyki, koszty pozyskiwania zezwoleń i przygotowania dokumentów, koszty promocji, marketingu, prowadzenia biura zawodów, produkcji numerów startowych, zakupu koszulek do pakietów startowych, księgowość, koszty usług informatycznych, graficznych i projektowych, płace pracowników,  ponadto koszty szeregu prac związanych z ustaleniami z zarządcami terenów, ustalenia ze służbami zabezpieczającymi, ekipami medycznymi, itd.). Nie możemy niestety liczyć na dotacje i wsparcie sponsorów, którzy będą z nami dopiero w przyszłym roku.

Scenariusz, w którym niektóre imprezy – również te największe i najbardziej lubiane – z powodów finansowych już nigdy nie powrócą do kalendarza, jest naprawdę realny. Dlatego, by kolejny sezon miał w kalendarzu Bike Adventure, bardzo prosimy o przeniesienie opłaty na kolejny rok lub przepisanie opłaty na kogoś innego. Zwrot wpisowego rozważcie jako konieczną ostateczność. Proszę, ale nie nalegam.

Maciej Grabek- Dyrektor wyścigu.

Wszystkim życzę zdrowia! 

Dear Bikers! 

I’m very sorry. We need to transfer Bike Adventure to next year. This is not the Olympics, but we were waiting for this event with similar emotions and I am saddened to announce the news.

As you know this season will be completely different than before. Sports events must be based on new rules. Every year, our event has its unique character, not only the one related to sports, but also social, which this year is impossible to carry out, because of the sanitary restrictions it would have lost its character – we wouldnt be able to throw the evening parties, carry out the massages and the recovery zone, etc. Another problem which we encountered is a ban on the organization of events in KPN, which prevents us from carrying out two race stages in the Karkonosze mountains .

It is much simpler not to take action on new events, while ours, with many years of tradition, are already in a very advanced stage of preparation. Starting fees in Poland usually make up 30-50% of the event budget, and a huge part of the organization costs are already incurred (including the costs of preparing and planning routes, logistics development, costs of obtaining permits and preparing documents, costs of promotion, marketing, running race offices, start number production, purchase of starter pack shirts, accounting, IT, graphic and design services costs, employee wages, in addition, costs of a number of works related to arrangements with site managers, arrangements with security services, medical teams, etc.). Unfortunately, we cannot count on grants and support from sponsors who will only support us starting from next year.

The scenario in which some events – including the largest and most beloved – for financial reasons will never return to the calendar is very real. Therefore, for the next season’s Bike Adventure to appeare on the calendar , we ask you to transfer the fee to the next year or to give the fee to someone else.

Maciej Grabek- the race director

Keep in touch!

Wejdź w zgłoszenie > moje zgłoszenie i przenieś swój udział na 2021 !

Go to > edit your application and transfer your participation to 2021 !

Procedura zwrotu , o zwrot można ubiegać się ostatecznie do 30.11.2020, po tym terminie Organizator nie przyjmuje wniosków o zwrot :

Jeśli ktoś chciałby otrzymać zwrot opłaty, proszę napisać do nas wiadomość na adres biuro@bikemaraton.com.pl , z zachowaniem poniższych reguł :

  • Mail z adresu e-mail podanego podczas rejestracji !
  • Tytuł maila – zwrot opłaty startowej Bike Adventure 2020
  • Wiadomość musi zawierać informację za jaką imprezę mamy dokonać zwrotu oraz Nazwisko i Imię zawodnika
  • Zwrot nastąpi na nr rachunku bankowego, z którego zawodnik opłacił startowe. W przypadku zmiany konta – doliczamy opłatę manipulacyjną 25 PLN., potrącaną podczas zwrotu.
  • Jeśli ktoś otrzymał fakturę na opłacone starty , wiąże się to z korektą faktury VAT, czyli najpierw firma/instytucja, która otrzymała fakturę będzie musiał potwierdzić otrzymanie korekty faktury.

Zwrotów będziemy dokonywać w oparciu o zapisy ustawy z art. 15zp ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Czas zwrotu – 180 dni (liczone od czasu otrzymania przez nas prawidłowego maila z informacjami jak powyżej).